НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НМЦ ПТО

 

 • реалізація Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту» та Державних стандартів професійно-технічної освіти;
 • методичне та інформаційне забезпечення навчально-виробничого і навчально-виховного процесу, організація навчально-методичної роботи у закладах професійної (професійно-технічної) освіти;
 • аналіз якості навчання, рівня знань, умінь та навичок з професійної та загальноосвітньої підготовки (окремих навчальних дисциплін), розробка пропозицій щодо їх удосконалення;
 • вивчення, узагальнення та поширення передового інженерно-педагогічного досвіду та нових педагогічних технологій;
 • організація перепідготовки, підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
 • здійснення зв’язків з науковими, методичними установами та організаціями, іншими закладами освіти, інформаційними установами України та області, навчально-методичними центрами інших областей з питань удосконалення професійної і загальноосвітньої підготовки учнів, обміну передовим педагогічним та виробничим досвідом;
 • організація забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти області програмно-методичною документацією, навчальною та методичною літературою, навчально-наочними посібниками і технічними засобами навчання.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ НМЦ ПТО

 

 • Аналіз стану навчально-виробничої, навчально-виховної та методичної роботи в закладах професійної (професійно-технічної) освіти області, підготовка пропозицій щодо їх удосконалення, надання конкретної методичної допомоги педагогічним колективам ЗП(ПТ)О.
 • Здійснення дослідно-експериментальної роботи щодо вдосконалення змісту, форм і методів навчання. Участь у наукових дослідженнях, що здійснюються Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти, Академією педагогічних наук, вищими навчальними закладами з проблем професійної освіти.
 • Здійснення заходів щодо вивчення та впровадження передового педагогічного і виробничого досвіду в навчально-виробничий та навчально-виховний процес. Надання допомоги закладам професійної (професійно-технічної) освіти в організації роботи шкіл передового досвіду методистів, викладачів та майстрів виробничого навчання, різноманітних конкурсів серед учнів та педагогічних працівників ЗП(ПТ)О.
 • Організація роботи з узагальнення, удосконалення та розповсюдження педагогічної і науково-технічної інформації; пропаганда методичної, навчальної та технічної літератури, технічних засобів навчання та навчально-наочного приладдя; підготовка та надання інформаційних матеріалів про передовий методичний, педагогічний та виробничий досвід у закладах професійної (професійно-технічної) освіти області та Інститут інноваційних технологій і змісту освіти.
 • Організація і проведення науково-практичних конференцій і семінарів, обласних (міських) шкіл передового досвіду, обласних (міських) методичних секцій, педагогічних читань, виставок, конкурсів тощо.
 • Організація та проведення виставок навчальної, навчально-методичної та методичної літератури, навчально-наочного приладдя та технічних засобів навчання тощо.
 • Організація підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти за очною, очно-заочною формами навчання.
 • Організація стажування педагогічних працівників на підприємствах, у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, надання допомоги у розробці індивідуальних планів і програм стажування.
 • Вивчення потреб закладів професійної (професійно-технічної) освіти області з програмно-методичної документації, підручників, навчальних посібників, навчально-методичної літератури тощо, їх узагальнення, організація замовлення та розподіл.
 • Організація і координація роботи авторських колективів, навчально-методичних творчих груп, окремих педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти області з розробки проєктів програмно-методичної документації, з удосконалення чинної, а також з розробки підручників, навчальних та методичних посібників, технічних засобів навчання тощо. Тиражування після погодження розроблених матеріалів з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти з метою їх експериментальної апробації в закладах професійної (професійно-технічної) освіти області.
 • Інформування Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, Міністерства освіти і науки України про результати апробації з наданням відповідних документів.
 • Проведення консультацій керівників та педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти з питань навчально-виробничої, навчально-виховної роботи, застосування навчальних планів і програм та іншої навчально-методичної документації.
 • Розробка і подання до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, Міністерства освіти і науки України пропозицій щодо удосконаленої системи безперервної освіти, підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності керівних, педагогічних працівників ЗП(ПТ)О на основі досягнень науки і техніки, передовою вітчизняного та закордонного педагогічного та виробничого досвіду, інноваційних технологій.
 • Участь у підготовці документів з ліцензування та атестації закладів професійної (професійно-технічної) освіти та атестуванні педагогічних працівників.
 • Надання допомоги закладам професійної (професійно-технічної) освіти області в організації роботи педагогічних рад, методичних комісій, навчально-методичних кабінетів і бібліотек з удосконалення змісту навчально-методичної роботи, здійснення заходів щодо розвитку педагогічної творчості й професійної майстерності педагогічних працівників професійно-технічних закладів.
 • Участь у розробці „Типових навчальних планів” для підготовки робочих кадрів з професій, підготовка з яких здійснюється у професійно-технічних навчальних закладах області.
 • Організація розробки робочих навчальних планів ЗП(ПТ)О області, їх аналіз та подання на затвердження.
 • Здійснення інформаційно-видавничої діяльності:
  • підготовка та випуск інформаційних та методичних матеріалів у межах компетенції;
  • підготовка та випуск періодичних та інших видань, що зареєстровані згідно з чинним законодавством України.
 • Розробка навчальних планів і програм, методичної та іншої документації, надання послуг та виконання інших робіт на замовлення підприємств, організацій, установ та окремих громадян, а також надання методичної допомоги підприємствам та організаціям з питань підготовки і перепідготовки робітничих кадрів на виробництві.