Ви переглядаєте старий сайт. Будь ласка, перейдіть на новий сайт НМЦ ПТО у Запорізький області - до нового сайту.
НАУКОВО МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Запитуйте - відповідаємо

Поясніть, будь-ласка методику розробки, проведення та оформлення кваліфікаційної пробної роботи та проміжної (поетапної) атестації

 

 

       Вихідний і проміжний контролі, що передбачають відповідно державну кваліфікаційну атестацію та кваліфікаційну атестацію на завершальному етапі певного ступеня навчання, мають на меті встановлення готовності осіб, які здобувають професійно-технічну освіту, самостійно виконувати комплекс робіт чи певну роботу з обраної професії, спеціальності та спеціалізації відповідного розряду (класу, категорії).

Державна кваліфікаційна атестація, кваліфікаційна атестація учнів, слухачів базується на вимогах державних стандартів професійно-технічної освіти та документів, що регламентують організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах. У разі відсутності державного стандарту професійно-технічної освіти з певної робітничої професії вихідний і проміжний контроль здійснюються відповідно до робочого навчального плану професійно-технічного навчального закладу, погодженого з регіональним органом управління освіти і науки.

Форми та періодичність проміжного і вихідного контролів визначаються робочими навчальними планами, дотримання яких є обов'язковим.

Державна кваліфікаційна атестація, кваліфікаційна атестація учнів здійснюється професійно-технічним навчальним закладом за участю представників підприємств, установ, організацій-замовників підготовки робітничих кадрів після кожного ступеня навчання та по закінченні повного курсу навчання.

За результатами державної кваліфікаційної атестації чи кваліфікаційної атестації учням (слухачам) присвоюється кваліфікація певного рівня з внесенням записів у відповідні документи (протоколи засідань кваліфікаційних комісій, журнали обліку навчальної роботи, зведені відомості, додатки до дипломів або свідоцтв про присвоєння робітничої кваліфікації тощо).

Державна кваліфікаційна атестація включає:

- кваліфікаційну пробну роботу, що відповідає вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника;

- захист дипломної роботи, проекту чи творчої роботи, що її замінює.

Для якісної підготовки та проведення кваліфікаційної атестації керівникам професійно-технічного навчального закладу необхідно:

- укласти угоди з господарствами, підприємствами, установами і організаціями на проходження учнями виробничої практики з врахуванням підготовки за інтегрованими професіями;

- розробити програми виробничої практики учнів з урахуванням регіонального компоненту. Розглянути їх на засіданнях відповідних методичних комісій, погодити з замовниками підготовки робітничих кадрів, затвердити і довести до відома виконавців (майстрів виробничого навчання, учнів);

- створити державні кваліфікаційні комісії для проведення атестації. Склад комісій затверджується та погоджується відповідно до нормативно-правових документів;

- створити та затвердити графік проведення державної кваліфікаційної атестації (кваліфікаційної атестації);

- підготувати та розглянути питання про допуск учнів до державної кваліфікаційної атестації (кваліфікаційної атестації) на засіданні педагогічної ради;

- розробити, погодити з керівниками відповідних підрозділів підприємств, організацій, установ - замовниками підготовки кадрів і затвердити переліки кваліфікаційних пробних робіт. Переліки кваліфікаційних пробних робіт та їх зміст визначаються майстром виробничого навчання, розглядаються і схвалюються методичними комісіями, затверджуються заступником директора з навчально-виробничої роботи професійно-технічного навчального закладу; учні, які навчаються за суміжними та інтегрованими професіями, кваліфікаційну пробну роботу виконують окремо з кожної професії;

- забезпечити безпечне проведення робіт на виробництві під час виконання кваліфікаційних пробних робіт;

- для проведення теоретичної частини проміжної кваліфікаційної атестації рекомендується розробити комплексні контрольні завдання відповідно до рівня кваліфікації. Комплексні контрольні завдання (ККЗ) розробляються викладачами професійно-теоретичної підготовки, обговорюються на засіданнях методичних комісій та затверджуються заступником директора з навчально-виробничої роботи;

- розробити та затвердити перелік тем дипломних робіт, проектів або творчих робіт. Теми мають відповідати змісту виробничої практики учнів, обсягу знань, умінь та навичок, передбачених робочими навчальними програмами та освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника відповідно до ступеня професійно-технічної освіти;

- організувати замовлення документів про освіту.

Контроль за дотриманням порядку кваліфікаційної атестації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, а також за проведенням державної кваліфікаційної атестації покладається на Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників визначаються 12-ти бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень учнів. Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» відповідного розряду можливе за умови отримання учнем не менше чотирьох балів за критеріями кваліфікаційної атестації.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання і успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації. Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник», видається диплом. Особі, яка не закінчила повний курс навчання у професійно-технічному навчальному закладі другого та третього атестаційних рівнів, але за результатами кваліфікаційної атестації їй присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.


 

69063, м. Запоріжжя,
вул. Свердлова 28
тел.: (061) 228-17-60
e-mail: nmc.pto.zp@gmail.com
Всі права захищено © 2007 Науково методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій області