Ви переглядаєте старий сайт. Будь ласка, перейдіть на новий сайт НМЦ ПТО у Запорізький області - до нового сайту.
НАУКОВО МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Головна

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НМЦ ПТО


 

  • реалізація Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту» та Державних стандартів професійно-технічної освіти; 
  • методичне та інформаційне забезпечення навчально-виробничого і навчально-виховного процесу, організація навчально-методичної роботи у професійно-технічних навчальних закладах; 
  • аналіз якості навчання, рівня знань, умінь та навичок з професійної та загальноосвітньої підготовки (окремих навчальних дисциплін), розробка пропозицій щодо їх удосконалення; 
  • вивчення, узагальнення та поширення передового інженерно-педагогічного досвіду та нових педагогічних технологій; 
  • організація перепідготовки, підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів; 
  • здійсненим зв’язків з науковими, методичними установами та організаціями, іншими навчальними закладами, інформаційними установами України та області, навчально-методичними центрами інших областей з питань удосконалення професійної і загальноосвітньої підготовки учнів, обміну передовим педагогічним та виробничим досвідом; 
  • організація забезпечення професійно-технічних навчальних закладів області програмно-методичною документацією, навчальною та методичною літературою, навчально-наочними посібниками і технічними засобами навчання.


ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ НМЦ ПТО

 

  • Аналіз стану навчально-виробничої, навчально-виховної та методичної роботи в професійно-технічних навчальних закладах області, підготовка пропозицій щодо їх удосконалення, надання конкретної методичної допомоги педагогічним колективам професійно-технічних навчальних закладів. 
  • Здійснення дослідно-експериментальної роботи щодо вдосконалення змісту, форм і методів навчання. Участь у наукових дослідженнях, що здійснюються Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти, Академією педагогічних наук, вищими навчальними закладами з проблем професійно-технічної освіти. 
  • Здійснення заходів щодо вивчення та впровадження передового педагогічного і виробничого досвіду в навчально-виробничий та навчально-виховний процес. Надання допомоги професійно-технічним навчальним закладам в організації роботи шкіл передового досвіду методистів, викладачів та майстрів виробничого навчання, різноманітних конкурсів серед учнів та педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів. 
  • Організація роботи з узагальнення, удосконалення та розповсюдження педагогічної і науково-технічної інформації; пропаганда методичної, навчальної та технічної літератури, технічних засобів навчання та навчально-наочного приладдя; підготовка та надання інформаційних матеріалів про передовий методичний, педагогічний та виробничий досвід у професійно-технічні навчальні заклади області та Інститут інноваційних технологій і змісту освіти. 
  • Організація і проведення науково-практичних конференцій і семінарів, обласних(міських) шкіл передового досвіду, обласних (міських) методичних секцій, педагогічних читань, виставок, конкурсів тощо. 
  • Організація та проведення виставок навчальної, навчально-методичної та методичної літератури, навчально-наочного приладдя та технічних засобів навчання тощо. 
  • Організація підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів за очною, очно-заочною формами навчання. 
  • Організація стажування педагогічних працівників на підприємствах, у професійно-технічних навчальних закладах, надання допомоги у розробці індивідуальних планів і програм стажування. 
  • Вивчення потреб професійно-технічних навчальних закладів області з програмно-методичної документації, підручників, навчальних посібників, навчально-методичної літератури тощо , їх узагальнення, організація замовлення та розподіл. 
  • Організація і координація роботи авторських колективів, навчально-методичних творчих груп, окремих педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів області з розробки проектів програмно-методичної документації, з удосконалення діючої, а також з розробки підручників, навчальних та методичних посібників, технічних засобів навчання тощо. Тиражування після погодження розроблених матеріалів з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти з метою їх експериментальної апробації в професійно-технічних навчальних закладах області. Інформування Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, Міністерства освіти України про результати апробації з наданням відповідних документів. 
  • Проведення консультацій керівників та педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів з питань навчально-виробничої, навчально-виховної роботи, застосування навчальних планів і програм та іншої навчально-методичної документації. 
  • Розробка і подання до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, Міністерства освіти України пропозицій щодо удосконалений системи безперервної освіти, підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності керівних, педагогічних працівників професійно-технічних закладів на основі досягнень науки і техніки, передовою вітчизняного та зарубіжного педагогічного та виробничою досвіду, інноваційних технологій. 
  • Участь у підготовці документів з ліцензування та атестації професійно-технічних навчальних закладів та атестуванні педагогічних працівників. 
  • Надання допомоги професійно-технічним навчальним закладам області в організації роботи педагогічних рад, методичних комісій, навчально-методичних кабінетів і бібліотек з удосконалення змісту навчально-методичної роботи, здійснення заходів щодо розвитку педагогічної творчості й професійної майстерності педагогічних працівників професійно-технічних закладів. 
  • Участь у розробці „Типових навчальних планів” для підготовки робочих кадрів з професій, підготовка з яких здійснюється у професійно-технічних навчальних закладах області. 
  • Організація розробки робочих навчальних планів професійно-технічними навчальними закладами області, їх аналіз та подання на затвердження. 
  • Здійснення інформаційно-видавничої діяльності:  
    • підготовка та випуск інформаційних та методичних матеріалів у межах компетенції; 
    • підготовка та випуск періодичних та інших видань, що зареєстровані у відповідності з чинним законодавством України. 
  • Розробка навчальних планів і програм, методичної та іншої документації, надання послуг та виконання інших робіт на замовлення підприємств, організацій, установ та окремих громадян, а також надання методичної допомоги підприємствам та організаціям з питань підготовки і перепідготовки робітничих кадрів на виробництві.  
69063, м. Запоріжжя,
вул. Свердлова 28
тел.: (061) 228-17-60
e-mail: nmc.pto.zp@gmail.com
Всі права захищено © 2007 Науково методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій області