Голодомор на чорноземі

День пам’яті жертв голодоморів (1922-23рр; 1932-33рр; 1946-47рр.) та політичних репресій — щорічний національний пам’ятний день в Україні, що припадає на четверту суботу листопада. У Запоріжжі місцева громадськість провела рад заходів на знак вшанування пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій. В заходах прийняли участь учні ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище».

Учні разом з іншими учасниками із колосками пшениці, запаленими свічками та гілками калини пройшлися в траурній ході центральним проспектом від майдану Героїв революції до скверу імені Олександра Поляка, де розташований пам’ятник жертвам Голодомору.

По закінченню ходи о 16:00 відбувся загальноміський мітинг-реквієм за участю громадськості і представників місцевої влади. Присутні вшанували всеукраїнською хвилиною мовчання пам’ять загиблих, а представники християнських церков провели спільний молебень.

Після мітингу-реквієму з учнями було проведено дискусійну бесіду, щодо отриманих вражень від заходу. Було обговорено основні причини голодомору, визнано ознаки геноциду українського народу та важливість вшанування пам’яті жертв політичних репресій.

Качайло Л.М.,
керівник гуртка
ДНЗ «Запорізьке ВПУ»

Професійно-технічна освіта Запорізької області на шляху реформ

Директор Департаменту освіти і науки
Запорізької обласної державної адміністрації
Озерова Т.Я.

У жовтні своє 75-річчя святкувала система професійно-технічної освіти – одна з найважливіших ланок українського освітнього простору, яка відіграє особливу роль у відроджені вітчизняної економіки та становленні незалежної держави. Саме з порогу професійно-технічного навчального закладу розпочинає свій трудовий шлях, отримує путівку в життя значна частина молоді України, яка створює економічний потенціал країни, комфортне, зручне життя кожній людині. Не можна переоцінити значення і роль в підготовці кваліфікованих кадрів педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів, науковців, методистів, які в цей складний час віддано працюють у своїх установах і не завжди мають належну підтримку держави.

За своє існування система ПТО мала певні здобутки та недоліки. Створена за радянських часів у строгій відповідності до структури планової  економіки держави, вона була єдиною організованою системою, що здійснювала підготовку кваліфікованих робітничих кадрів відповідно до потреб країни того часу. Водночас, жорстка централізація планування й управління профтехосвіти мали негативні наслідки після проголошення незалежності України. Підготовка робітничих кадрів була спрямована значною мірою на задоволення потреб економіки адміністративно-командного типу, переобтяженої військово-промисловим комплексом і не була зорієнтована на підготовку робітників для праці в умовах ринкової економіки. До того ж, централізоване визначення змісту освіти, розроблення навчальних планів та програм, підручників уніфікували навчальний процес, обмеживши можливість адаптації професійно-технічної освіти до потреб економіки в конкретних регіонах, що призвело до вузькопрофільності в підготовці робітничих кадрів. Отже цей важливий сектор національної системи освіти  перестав відповідати сучасним реаліям економічного та соціального життя країни і зазнав серйозних якісних та кількісних змін. Зміни були спричинені не стільки цілеспрямованою державною політикою з реформування галузі, скільки тривалими кризовими явищами в економіці, державному будівництві та суспільстві загалом, яке дотепер перебуває на болісному етапі трансформації.  Масштабні перетворення в соціально-економічній сфері виявили слабкі місця щодо якості професійно-технічної освіти і показали, що її модель значною мірою не відповідає сучасним вимогам. Відчутними стали незбалансованість структури підготовки робітничих кадрів з професійно-кваліфікаційною структурою зайнятості, невідповідність рівня компетентності робітників новим вимогам, відставання змісту професійно-технічної освіти від розвитку науки і техніки. Назріла необхідність створення в Україні нового правового поля системи професійної освіти,  усунення причин украй обмеженого фінансового забезпечення професійно-технічних навчальних закладів, запровадження нової моделі розрахунку видатків на підготовку кваліфікованих робітників при формуванні державного та місцевих бюджетів, яка б враховувала реальні затрати в залежності від складності, матеріалоємності, наукоємності професій, якості підготовки кадрів та кінцевого результату роботи навчальних закладів, формування та запровадження в державі нової системи взаємовідносин та відповідальності влади всіх рівнів, роботодавців і суспільства за професійне становлення громадян упродовж життя, їх кар’єрне зростання та включення в процес відродження національної економіки.

Окреслені проблеми є актуальними і для системи ПТО Запорізької області, яка тісно пов’язана з економічними особливостями розвитку краю; становленням гігантських комплексів – промислового та металургійного, сільського господарства, залізниці. Результати аналізу системи професійно-технічної освіти Запорізької області свідчать про зниження кількісних показників мережі ПТНЗ за останні 10 років, що характерно в цілому для державних навчальних закладів України внаслідок  складної демографічної ситуації в країні. Якщо в 1995 році в області діяло 54 професійних училища, то в 2015 їх мережа зменшалась і на сьогодні складається із 47 державних професійно-технічних навчальних: 8 (17 %) вищих професійних училищ, 4 (8,5 %) центрів професійно-технічної освіти, 29 (62 %) професійних ліцеїв, 1 (2 %) структурний підрозділ вищого навчального закладу, 5 (10,5 %) ПТНЗ при установах виконання покарань; у тому числі за галузевим спрямуванням: сільського господарства (13), машинобудування (10), металургії (2), будівництва (6), транспорту (4), сфери послуг (7), які здійснюють підготовку за 126 професіями, 71 % з яких інтегровані, та 6 спеціальностями за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст». У структурі ПТНЗ регіону 69 % складають навчальні заклади ІІ атестаційного рівня, які забезпечують формування відповідного рівня кваліфікації з масових робітничих професій середньої технологічної складності, та 31% навчальних закладів ІІІ атестаційного рівня, в яких ведеться підготовка з технологічно складних, наукоємних професій та спеціальностей. Аналіз загального контингенту учнів державних ПТНЗ регіону за останні три роки доводить, що цей показник щорічно зменшується. Темп скорочення складає у середньому 14 %, в тому числі за галузями: сільське господарство (18,3 %), транспорт (15,3 %), сфера послуг (14,3 %), машинобудування (13,9 %), металургія (5,7 %), будівництво (4,9 %). Показники виконання плану державного замовлення свідчать про щорічне зменшення обсягів набору у переважній більшості училищ. Безумовно, є об’єктивні демографічні причини такого стану. Але, зрівняльний аналіз виконання плану держзамовлення ПТНЗ доводить, що, знаходячись в однакових умовах, тільки 10 % училищ постійно зберігає і навіть збільшує контингент учнів, а більшість щорічно його зменшує. Аналогічна картина має місце й щодо інших важливих показників. Так, матеріально-технічна база переважної більшості ПТНЗ не відповідає сучасним вимогам, не оновлюється і знаходиться в незадовільному стані. Більше того, керівниками окремих училищ не проводиться відповідна робота щодо спроможності навчального закладу виконувати свою статутну діяльність і заробляти кошти на розвиток. Безумовно, є позитивні приклади навчальних закладів, результатами роботи яких в цьому напрямі можна пишатись, але таких знову меншість.

Інформаційно-аналітичні матеріали стану системи ПТО регіону вказують на те, що реальний стан справ із фінансовим забезпеченням закладів професійно-технічної освіти є украй незадовільним. Саме цей фактор визначає негативні тенденції та зумовлює кризові явища і проблеми в самій системі професійно-технічної освіти. Планування коштів на утримання професійно-технічних навчальних закладів здійснюється відповідно до доведених граничних обсягів видатків на утримання професійно-технічної освіти в області. Реально даних призначень вистачає лише на основні захищені статті видатків (заробітна плата з нарахуваннями, комунальні послуги та енергоносії в неповному обсязі, стипендія, харчування та обов’язкові виплати дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування).

Що стосується будівництва, ремонту приміщень, придбання навчальної техніки та обладнання, комп’ютерів, видання підручників та навчальних посібників, то такі видатки з державного бюджету не виділяються. Упродовж останніх десятиріч фінансування навчальних закладів системи професійно-технічної освіти з державного та місцевих бюджетів, зокрема, на розвиток та здійснення системних реформ, є украй обмеженним. Отже, реалії вимагають від кожного керівника створювати умови для наповнювання власними надходженнями спеціальний фонд навчального закладу, який є на сьогодні єдиним джерелом для розвитку матеріально-технічної бази.

Гостро постає питання економного використання бюджетних коштів на утримання системи ПТО області. Зменшення чисельності учнів у 2015 році на 13 % порівняно з 2013 роком призводить до погіршення показника наповнюваності навчальних закладів відповідно до проектної потужності, який на початок 2015 року склав 55 %. Це збільшує витрати на підготовку одного учня та призводить до неефективного використання бюджетних коштів. Серед проблем системи професійно-технічної освіти Запоріжжя необхідно відмітити також нездорову конкуренцію між навчальними закладами, що виникла через дублювання підготовки за професіями відповідного спрямування. Нажаль, подібне явище не сприяє підвищенню якості професійного навчання. Не всі училища виявились спроможними проводити навчально-виробничий процес на рівні сучасних вимог. Застаріла матеріальна база, низький рівень кадрового забезпечення, відсутність стратегічного планування знизили їх рейтингові показники та вплинули на мотивацію молоді щодо навчання в такому навчальному закладі. Як результат – малокомплектні групи, що відкриваються з порушенням норм їх наповнюваності, фінансування яких відбувається за рахунок тих училищ, які зберігають та підвищують свій контингент. Отже, провідні ПТНЗ, з контингентом 500-600 учнів, фінансуються на рівні училищ з контингентом удвічі та втричі меншим. Викладачі, що працюють в  комплектних групах з 25-30 учнів, одержують заробітну плату на рівні своїх колег, що навчають 15 і менше учнів. Виникає протиріччя між показниками розвитку ПТНЗ та його фінансуванням, зникають механізми заохочення та соціальної справедливості. Зрозуміло, що таке становище потребує нової системи розрахунків видатків на фінансування системи ПТО, приведення в відповідність до вимог сучасного ринку праці мережі існуючих навчальних закладів.

Поряд з цим, суттєвими залишаються питання соціального партнерства між навчальними закладами та підприємствами-замовниками кадрів.  Роботодавці у більшості випадків не беруть участі у фінансовій та матеріально-технічній підтримці професійно-технічних навчальних закладів, не виявляють особливої зацікавленості у передачі для навчальних цілей обладнання, техніки, інструменту, матеріалів, нових технологій, а також відмовляються укладати договори з ПТНЗ на умовах оплати праці учнів за фактично виконаний обсяг робіт під час проходження виробничої практики згідно з нормами статті 29 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

Оновлення змісту освіти, визначення державних вимог щодо її якості та обсягу на рівні досягнень науки, техніки, технології та світового досвіду відповідно до вимог ринку праці активізували проблему модернізації системи професійно-технічної освіти Запорізької області. Модернізація системи ПТО регіону пов’язана, насамперед, із введенням в освітнє середовище інноваційних концепцій, в основу яких покладені цілісні моделі навчально-виховного процесу, переорієнтацією його на пошук та розробку нових інноваційних шляхів розвитку регіональної системи освіти, на формування нового педагогічного мислення та встановлення рівноправних партнерських стосунків із замовниками кадрів. Потребує узгодженої оптимізації  мережа діючих ПТНЗ та ВНЗ І-II рівнів акредитації з урахуванням розвитку економіки регіонального ринку праці, а також розроблення механізмів і моделей розвитку в регіоні систем вищої  та професійної освіти, що реалізується відповідно коледжами та ПТНЗ. Здобуття у вищих навчальних закладах освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» без робітничої кваліфікації звужує перспективи випускникам на ринку праці. Відтак, потребує збалансування обсягів підготовки, зайнятості та попиту в розрізі загальнодержавних потреб та кожного регіону на кадри, формування оптимального контингенту учнів та педагогічного персоналу.

Необхідно зазначити позитивні кроки в вирішені цієї важливої проблеми в нашій області за останній час. Співпраця Запорізької обласної федерації роботодавців з Департаментом освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації та провідними ПТНЗ в рамках Всеукраїнського експерименту, запровадженого Національною академією педагогічних наук України за темою «Організаційно-педагогічні умови функціонування освітньо-професійного кластеру», дозволила проаналізувати та визначити головні проблеми в системі ПТО регіону та запропонувати сучасну модель професійної освіти області,  яка враховує усю визначену сукупність прийомів оптимізації, їхню послідовність, наступність і значення кожного, їх взаємозв’язок та взаємозалежність за профілями підготовки в ПТНЗ.

Аналізуючи вищевикладене, виправдано створення у Запоріжжі на базі  потужних навчальних закладів, які мають найвищий рейтинг та розвинуту матеріально-технічну базу, регіональних центрів професійної освіти  металургійного, транспортного, машинобудівного напрямів, а також сфери послуг та будівництва. В Запоріжжі така модель є доцільною, тому що профільні ПТНЗ, об’єднуючись в Центри, зберігають не тільки свій контингент, педагогічні кадри та перелік професій, а й запроваджують нові напрями розвитку, мають одну стратегію. Отже її впровадження дозволить не тільки упорядкувати професії відповідно до галузевого спрямування, а й дасть можливість кожному створеному Центру стати базовим навчальним закладом відповідної галузі міста, розширити спектр освітніх та платних послуг, створити сучасну матеріальну базу. У той же час у районних містах з багатогалузевою економікою навчальні заклади доцільно об’єднати в багатопрофільні центри професійної освіти. Об’єднання навчальних закладів за таким принципом дозволить не просто зберегти систему професійної освіти області, а й здійснювати якісну підготовку фахівців усіх без винятку професій і спеціальностей, яких потребує регіон.

Така оптимізація дозволить створити систему професійної освіти, що не лише відповідатиме сьогоднішній структурі системи економіки та її потребам, а завдяки новому механізму управління дозволить швидко адаптуватися під зміни і потреби у майбутньому, а також вдосконалити механізм формування держзамовлення, зорієнтувати його на найважливіші напрями задоволення поточної та перспективної потреби роботодавців; сприятиме підвищенню ефективності підготовки робітничих кадрів, зміцненню матеріально-технічної бази навчальних закладів, підвищенню економічної грамотності та маркетингової компетентності керівників.

У свою чергу, для більш ефективного управління системою професійної освіти, Міністерством освіти і науки України та Департаментом професійно-технічної освіти здійснюється оновлення законодавчої та нормативно-правової бази. На виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» Міністерством розроблено проект Закону України «Про професійну освіту», яким передбачено визначити правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи професійної освіти, забезпечення потреб ринку праці у кваліфікованих кадрах. У законопроекті відображено ідентифікацію кваліфікацій, що надає сьогодні професійно-технічна освіта, з першого по п’ятий рівень Національної рамки кваліфікацій. Освітні програми кожного освітньо-професійного рівня формують здатність особи до подальшого навчання. Законодавчо впроваджуватиметься двоступеневість професійної освіти: «кваліфікований робітник» та «молодший спеціаліст». Управління у сфері професійної освіти в Україні матиме державно-громадський характер та здійснюватиметься за принципами демократії, гласності, автономії та самоврядування; прозорості та відкритості здійснення своєї освітньої та інших видів діяльності.

Планується створення в кожному регіоні ради стейкхолдерів професійної освіти – соціальних партнерів, що зацікавлені у розвитку системи професійної освіти, мережі або окремих закладів професійної освіти та можуть впливати на систему. Передбачено також створення у професійному навчальному закладі наглядової ради з важливими повноваженнями,  утворення незалежних установ оцінювання та забезпечення якості професійної освіти, сучасної процедури ліцензування та акредитації навчальних програм. Професійний навчальний заклад видаватиме документи про професійну освіту державного зразка тільки з акредитованих навчальних програм. За неакредитованими навчальними програмами (в тому числі – короткострокового професійного навчання) професійний навчальний заклад має право видавати документи про професійну освіту власного зразка.

Передбачається, що професійний навчальний заклад може вільно використовувати зароблені кошти від надання освітніх послуг та здійснення інших видів діяльності відповідно до законодавства.

Таким чином, традиційно важлива проблема формування якісної робочої сили в сучасних умовах набуває нових аспектів актуальності. Отже, основним із завдань професійно-технічної освіти Запорізького регіону є підняття авторитету працівника робітничої професії висококваліфікованого та конкурентоспроможного на ринку праці, адже професійне навчання для нашої країни – це структурна перебудова зайнятості, притік нової кваліфікованої робочої сили, стабілізація економічної ситуації на зниження соціальної напруги у суспільстві.

Шляхи реформування визначені на законодавчому рівні. Департамент освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації бере відповідальність за модернізацію освіти, за професійний, виважений  підхід до вирішення проблем оптимізації навчальних закладів. Пройшовши довгий шлях, система професійно-технічної освіти нашого регіону повинна стати важливим фактором підвищення освітнього, культурного і технічного рівня робітників, одним із шляхів втілення соціальної політики держави на сучасному етапі розвитку української державності.

Обласний семінар-практикум старших майстрів ПТНЗ

26 листопада 2015 року на базі ДНЗ «Запорізьке вище індустріально-політехнічне училище» проведено обласний семінар-практикум старших майстрів ПТНЗ на тему «Соціальне партнерство у професійній підготовці кваліфікованих робітників: результати, проблеми і перспективи розвитку».

Семінар відкрила методист Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області Немченко М.М., яка ознайомила учасників з етапами проведення семінару. Директор ДНЗ «Запорізьке вище індустріально-політехнічне училище» Полухін В.Ф. надав інформацію щодо співробітництва з підприємствами-замовниками, перспективи розвитку та основні напрямки діяльності закладу.

Заступник директора Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області Ципріанова С.Г. у своєму виступі-презентації на тему «Актуальні питання організації методичної роботи серед майстрів виробничого навчання» наголосила на систематичну співпрацю старших майстрів з методистами закладів, про підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання у міжатестаційний період, а також про розвиток інформаційно-комунікаційних технологій у навчальних закладах. Старший майстер ДНЗ «Запорізьке вище індустріально-політехнічне училище Юхименко Н.І. спільно з провідним інженером відділу кадрів і підготовки кадрів ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» Широбоковою О.В. надали доповіді-презентації на теми «Ефективне соціальне партнерство – запорука якісної підготовки кваліфікованих робітників» та «Етапи реалізації соціального партнерства ДНЗ «Запорізьке вище професійно-політехнічне училище» на підприємствах замовниках кадрів», де висвітлювались питання щодо підготовки та проведення поетапних та державних кваліфікаційних атестацій, тестування практикантів, результати проходження виробничих практик та працевлаштування в рамках соціального партнерства.

Учасники семінару мали можливість ознайомитись з матеріально-технічною базою навчального закладу, де гордістю закладу стали новий полігон для підготовки фахівців з професії «Крановий машиніст та навчально-виробнича майстерня з професії «Газозварник».

Методисти НМЦ ПТО у Запорізькій області Немченко М.М. та Тимченко Н.І. підвели підсумки роботи за 2015 рік та надали інформацію щодо плану роботи на 2016 рік, а також учасники семінару обмінялись власним досвідом щодо підготовки робітничих кадрів та співпраці з підприємствами-замовниками.

Наприкінці семінару практичний психолог ДНЗ «Запорізьке вище індустріально-політехнічне училище Недодара Н.В. провела для всіх присутніх тест на професійне вигорання та творчий потенціал.

«Моя професія – моє майбутнє»

У ДНЗ «Мелітопольський професійний аграрний ліцей» був проведений тиждень професійної майстерності з професії «Швачка». Він був насичений різноманітними заходами.

Заслуговують на увагу творчі роботи, які дівчата виготовили власноруч. Вони проявили себе як творчі особистості в обраній професії. Майстер-клас «Виготовлення прихватки», який був проведений майстром виробничого навчання Моісеєвою С.О., зацікавив усіх учасників. На заключному заході «Моя професія – моє майбутнє» підведені підсумки та визначені активні учасники і переможці тижня.

Голова методичної комісії
ДНЗ «Мелітопольський ПАЛ»
Глибіна І.А.

Випуск групи

Завершення року співпало із випуском групи з професії «Оператор комп’ютерного набору; обліковець з реєстрації бухгалтерських даних». Так, 27 листопада 2015 року відбулася державна кваліфікаційна атестація. Учні захистили дипломні роботи, де продемострували свої уміння та знання з професій. На захист учні готували дипломні роботи, практичною частиною яких є навчальний посібник. Саме навчальний електронний посібник, на думку викладача спеціальних дисциплін Маляревич О.М., є оптимальним результатом, який досягається в поєднанні знань, практики та творчості. Більшість робіт є достатнього та високого рівня.

Завершилось навчання для випускників святковим врученням атестатів та дипломів.

Разом з атестатами та дипломами керівники групи вручили грамоти, подяки як учням, так і їх батькам. Адміністрація навчального закладу кожному висловила побажання та настанови на майбутнє.

Коростильова С.А.,
заступник директора з навчальної роботи
ДНЗ «Запорізьке ВПУСП»

Засідання експертної творчої групи викладачів історії ПТНЗ м. Мелітополя та смт. Якимівка

25 листопада 2015 року в ДНЗ «Мелітопольський ПАЛ» відбулося засідання експертної творчої групиЗасідання експертної творчої групи викладачів історії ПТНЗ м. Мелітополя та смт. Якимівка викладачів історії ПТНЗ м. Мелітополя та смт. Якимівка.

Викладач історії ДНЗ «Мелітопольський ПАЛ» Михайлова Н.В. провела відкритий урок з історії України на тему: «Україна в Першій світовій війні. Українська революція». Урок узагальнення був проведений у формі брейн-рингу між двома командами учнівської групи.

Члени експертної творчої групи відзначили ефективність задіяної викладачем ігрової методики, вдалоЗасідання експертної творчої групи викладачів історії ПТНЗ м. Мелітополя та смт. Якимівка
змодельовану структуру уроку, доцільність підібраного теоретичного матеріалу для конкурсів, їх об’єктивну практичну реалізацію.

Михайлова Н.В. під час проведення відкритого уроку продемонструвала високий професіоналізм. Експертна творча група надала викладачеві письмові рекомендації для проходження атестації на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання «старший викладач».

Також викладачі розглянули остаточний варіант методичного збірника експертної творчої групи і схвалили його як готовий для публікації.

Керівник експертної творчої групи
Казачанська І.Я.

Всеукраїнський інтернет-семінар «Палітра досвіду методичної роботи з питань виховання учнівської молоді ПТНЗ»

26 листопада 2015 року відбулося засідання Всеукраїнської секції відповідальних за виховну роботу методистів НМЦ ПТО, на тему «Палітра досвіду методичної роботи з питань виховання учнівської молоді ПТНЗ». В інтернет-семінарі брали участь методисти Полтавської, Чернігівської, Запорізької, Всеукраїнський інтернет-семінар «Палітра досвіду методичної роботи з питань виховання учнівської молоді ПТНЗ»Луганської, Харківської та Кіровоградської областей. Організатором семінару виступив Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Полтавській області. Методистами були представлені доповіді та презентації з досвіду організації і проведення виховних заходів національно-патріотичного виховання.

З доповіддю «Національно-патріотичне виховання під час вивчення предметів загальноосвітнього циклу» виступила методист Науково-методичного центру ПТО у Запорізькій області Четверякова Л.І. та презентувала Всеукраїнський інтернет-семінар «Палітра досвіду методичної роботи з питань виховання учнівської молоді ПТНЗ»фрагмент вебінару «Патріотичне виховання на уроках та в позаурочній роботі з предмета «Всесвітня історія»» викладача ДНЗ «Мелітопольський будівельний центр ПТО» Козачанської І.Я.

З досвідом організації та впровадження у виховний процес навчальних закладів ПТО проекту «Перлини Запорізького краю» виступила методист Науково-методичного центру ПТО у Запорізькій області Грищенко Н.П.

Учнівська конференція з математики «Математичні константи»

24 листопада 2015 року у рамках дня Знань пройшла перша загальноліцейна учнівська конференція з математики «Математичні константи». Мета проведення конференції: популяризація математики, розширення світогляду, стимулювання в учнів допитливості, заохочення до читання додаткової літератури з математики. У роботі конференції брали участь учні І і ІІ курсів.

Були заявлені такі константи: π- «лудольфове число», е – число Ейлера, f – ”золота пропорція”, число Гугол, число 13.

Доповідачам був наданий регламент – 5 хвилин, за цей час вони мали довести, що заявлена константа є найбільш популярна, корисна, цікава, таємнича. Виступ супроводжувався показом презентацій і постерів.

У роботі конференції брали участь незалежні експерти, які мали право припинити доповідь, якщо докази перевищували регламент. Команда опонентів, мала право задавати питання і вносити поправки, роботу конференції висвітлював представник преси, також працював рекламний агент, який проводить рекламну акцію «Математика – це мова науки».

Значення математики зараз безперервно зростає. У математиці народжуються нові ідеї та методи. Все це розширює сферу її застосування. Зараз вже не можна назвати таку сферу діяльності людей, де математика не відігравала б важливої ролі. Вона стала незамінним знаряддям у всіх науках про природу, в техніці, в суспільствознавстві. Навіть юристи та історики беруть на своє озброєння математичні методи. Сподіваюсь, що учням нашого ліцею математика також стане у пригоді .

Корх Г.Г.,
викладач математики
ДНЗ “Мелітопольский ПЛ”

«Разом до успіху»

Під такою назвою у ДНЗ «Вільнянський професійний ліцей» в рамках тижня толерантності відбулася загальноліцейна гра, яка повинна була практично, в дії показати вміння аналізувати, приймати рішення,«Разом до успіху» вибирати правильну позицію; виховувати спостережливість, уважність до інших людей; виховувати здатність бачити і розуміти відмінність іншої людини від себе, вчити встановлювати стосунки на доброзичливій основі; сприяти формуванню ціннісних установок на толерантне спілкування та навичок толерантної поведінки, звичок; виховувати чуйність, взаємоповагу, людяність, терпимість і небайдужість; згуртувати колектив.

У грі брали участь учні всіх груп ліцею. Учні кожної групи отримали маршрутний лист, в якому в певній послідовності були вказані станції, які треба було відвідати. На кожній станції знаходився викладач, який пропонував завдання для учнів. Виконавши дружно певні завдання учні замість балів отримали певну букву.  Пройшовши вдало  всі станції, зібравши букви, учні склали слово «Єдність».

Переможців та переможених в цій грі не було, так як головна мета цього заходу – дієвим способом показати значення толерантності та її принципів в нашому житті. Нагородження солодкими призами та задоволення отримали всі без винятку.

Під час гри учням були запропоновані завдання у вигляді різноманітних ігрових форм. На станції «Єднання» у«Разом до успіху» вигляді тренінгу учні відшукували й порівнювали спільне й відмінне у себе з іншими, вчилися бути лояльними, терпимими. «Поетична» станція запропонувала висловлювання про милосердя, кохання, дружбу, терпіння, повагу, рівноправність, свободу віросповідання, прощення, а учням потрібно було відгадати ці поняття. На станції «В здоровому тілі – здоровий дух» учні збирали картину з пазлів і встановлювали відповідності між командними видами спорту та їх правилами. «Мистецька» станція привнесла своєрідну родзинку, прикрасивши цю гру, створенням власними руками із запропонованого матеріалу газети про толерантність. А як же обійтися без «Мандрівки до…» – вікторини на знання особливостей країн та міст світу із  знанням іноземної мови. Назва наступної станції була одночасно і девізом «Ми різні, але ми рівні » на запропоновані малюнки із зображенням різноманітних предметів учні встановлювали асоціації по толерантності.

Тиждень толерантності розпочався з проведення акції «Прикрась стрічкою дерево толерантності», де на стрічках учні, викладачі, майстри та робітники ліцею мали можливість написати, як вони розуміють значення слова «толерантність» та принципи толерантності. Наприклад, «Потрібно поважати, розуміти, цінувати людей, які оточують тебе», «Відноситись до людей терпиміше», «Поважати чужу думку!» та інші.

Серед учнів ліцею була проведена діагностика толерантної особистості – анкетування «Визначення рівня толерантності» та виховні години по групам, які мали за мету розкрити поняття „толерантність”, показати певні рівні толерантної поведінки людини.

У цілому тиждень толерантності пройшов дуже активно та насичено, з позитивними емоціями, з розумінням актуальності жити в мирі та злагоді.

Викладач
ДНЗ «Вільнянський ПЛ»
Мороз О.В.

Серйозна розмова про дитячі проблеми у ДНЗ «Мелітопольський професійний ліцей»

У травні цього року 47 європейських країн підтримали ініціативу Ради Європи про відзначення 18 листопадаУчасть ДНЗ "Мелітопольський ПЛ" у Всеукраїнській акції «16 днів проти насильства» Дня захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства, тому в Україні з нагоди цієї дати проведено низку заходів.

З 16 листопада 2015 року у ДНЗ «Мелітопольський професійний ліцей» проходили заходи профілактичного характеру в межах Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», а саме: семінарське заняття «Попередження злочинних агресивних проявів та профілактика правового захисту від насильницьких форм поведінки» (психолог Додонов А.Ю.), бесіди «Насильство в сім’ї» (соціальний педагог Москаленко Л.М.), «Торгівля людьми: реальність сьогодення» (бібліотекар Шепель Л.В.).

23 листопада учні груп першого курсу прослухали лекторій «Сексуальне Участь ДНЗ "Мелітопольський ПЛ" у Всеукраїнській акції «16 днів проти насильства»насильство. Попередити і вберегти», підготовлений і проведений заступником директора з виховної роботи Кудар І.В. Питання, підняті дорослими, актуальні для юнацтва, адже за статистикою ЮНІСЕФ щорічно у світі фіксують 80 000 випадків сексуального насильства, з них 60% жертв – неповнолітні.

Проблема насильства є нагальною ще й тому, що про неї не завжди хочуть відверто говорити, визнавати, тим самим поширюючи її у суспільстві.

Обізнаність, стосунки довіри, формування особистості і висока моральність – запорука вирішення складної соціальної проблеми.

Заступник директора з ВР
ДНЗ “мелітопольський ПЛ”
Кудар І.В.